Zarządzanie Mediami Teoria i Praktyka 7 i 8 marca 2013 r.

W dniach 7 i 8 marca 2013 roku odbyła się Konferencja Naukowa zatytułowana: Zarządzanie Mediami Teoria i Praktyka, zorganizowana przez Zakład Zarządzania i Ekonomiki Mediów Instytutu Kultury Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, którą objął honorowym patronatem Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. med. Wojciech Nowak.

Organizatorzy Konferencji przyjęli, że rozwój nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych, wzrost znaczenia reklamy, postępujący proces koncentracji i monopolizacji w warunkach globalizacji, oraz kryzys społeczny i ekonomiczny stawiają media wobec nieznanych dotychczas wyzwań. W tej sytuacji szczególnego znaczenia nabiera zarządzanie mediami. Wymaga ono nie tylko coraz bardziej specjalistycznej wiedzy z różnych dziedzin, ale także wielu nowych umiejętności.

Odbyła się debata wokół trzech kluczowych pytań:

  1. Jak w czasach burzliwych przemian i wyzwań, które niosą owe przemiany, zwłaszcza w kontekście nowego zasobu podstawowego, jakim jest informacja – należy definiować pojęcie mediów, by oddawało ono ich istotę?
  2. Jak – w ten sposób zdefiniowanymi mediami – zarządzać i gdzie szukać źródeł ich finansowania, by mogły wypełnić swoje podstawowe funkcje?
  3. Jak zachować podstawowe wartości moralne w coraz bardziej zinstrumentalizowanym świecie mediów?


Pytania te przyświecały trzem, równoległym panelom dyskusyjnym:

  1. Definiowanie i problematyka ogólna mediów
  2. Ekonomika i zarządzanie mediami
  3. Problematyka zawartości przekazu medialnego


Spotkali się w nich zarówno medioznawcy, teoretycy organizacji i zarządzania, jak i praktycy związani z zarządzaniem mediami.

Prof. dr hab. Bogusław Nierenberg: Wprowadzenie do problematyki Konferencji

Tematy Konferencji: